UV-VIS Spektrofotometar (Šestar ID: 3337)

UV-VIS Spektrofotometar
 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  UV-VIS 1900

  Opći opis

  UV-Vis spektrofotometri koriste se uglavnom za identifikaciju i kvantificiranje tvari.
  Funkcija ultra brzog skeniranja omogućuje prikupljanje podataka brzinom od 29 000 nm / min. Izvođenjem ponovljenih mjerenja, proces promjene uzoraka u kemijskim reakcijama može se analizirati u kratkom vremenu.

  Namjena instrumenta

  Primjenjuju se za istraživanje i razvoj i kontrolu kvalitete u širokom rasponu područja.

  Kategorija

  sitna

  Vrsta instrumenta

  spektrofotometar

  Vrsta analize

  spektrofotometrijska analiza

  Samostalan/Vezan

  Vezan u eksperimentalnu liniju

  Godina proizvodnje

  2018

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za kemiju
  Cara Hadrijana 8/A, Osijek

  Zavod

  Zavod za opću, anorgansku i fizikalnu kemiju i metodiku kemije

  Grad

  Osijek

  Ulica i broj

  cara Hadrijana 8/a

  Krilo/Kat/Soba

  1. kat

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  rad uz pomoć ovlaštenog korisnika, znanstvena suradnja

  Znanstvena suradnja

  moguće korištenje uz pomoć kvalificirane/zadužene osobe

 • Kontakt osoba I

  Ime i prezime

  Brunislav Matasović

  Titula

  doc. dr. sc.

  E-mail

  bmatasov@kemija.unios.hr

  Telefon

  031/399-970

  Faks

  031/399-969

 • Karakteristike

  Model

  UV-1900 Spektrofotometar (Shimadzu)

  Mrežna (URL) adresa instrumenta na stranicama proizvođača

  https://www.shimadzu.hr/uv-1900

  Princip rada i mjerna tehnika

  Izravno je dostupno šest načina mjerenja: mjerenje fotometrijskih vrijednosti, prikupljanje spektra, kvantifikacijska mjerenja, kinetičke studije, metode vremenskog tečaja i bio metode

  1.Fotometrijsko
  Mjeri fotometrijsku vrijednost na jednoj ili više valnih duljina (do osam).

  2.Spektralno
  Mjeri spektar uzoraka pomoću skeniranja valne duljine.

  3.Kvantitativno
  Iz mjerenja serije standarda generira kalibracijsku krivulji na temelju koje se izračunavaju nepoznate koncentracije.

  4.Kinetika
  Mjeri promjenu apsorbancije kao funkciju vremena iz čega se dobivaju informacije o enzimskoj aktivnosti. Može se odabrati metoda mjerenja kinetike ili metoda mjerenja brzine.

  5."Time Course" metoda
  Mjeri promjene tijekom vremena u fotometrijskim vrijednostima na određenoj valnoj duljini.

  6.Biometoda
  Kvantificira koncentracije DNA ili proteina.

  Proizvođač

  SHIMADZU

  Nabavna cijena

  70730

 • Slike
  UV-1900 Spektrofotometar
  UV-1900 Spektrofotometar

Natrag