Optički emisijski spektrometar induktivno spregnutom plazmom, Vista MPX, Varian (Šestar ID: 1891)

 • Opći podaci o instrumentu

  Skraćeni naziv instrumenta

  ICP-OES

  Inventarni broj

  002279

  Uža područja primjene

  analitička kemija, spektrometrija

  Namjena instrumenta

  Simultano kvalitativno određivanje elementarnog sastava tla, sedimenata, biljnog materijala

  Popis usluga

  Određivanje elemenata u tragovima u ekstraktima tla i biljnog materijala pomoću atomske emisijske spektrometrije induktivno spregnutom plazmom: Ca, Co, Cr, Cu, Cd, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Zn

  Opis na stranicama zavoda/laboratorija

  http://www.agr.unizg.hr/hr/category/znanstvena_oprema/50

  Tijelo koje je financiralo nabavku opreme

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MZO)

  Kategorija

  kapitalna

  Vrsta instrumenta

  spektrometar

  Vrsta analize

  spektroskopska analiza

  Primjene

  koncentracija elementa u uzorku

  Ključne riječi

  metali, mikroelementi, onečišćenje, makroelementi, tlo, okoliš, biljka, voda

  Samostalan/Vezan

  Samostalan instrument

  Trenutno stanje instrumenta

  Potpuno funkcionalan

  Procijenjeni broj korisnika

  5

  Godina proizvodnje

  2003

 • Ustanova i lokacija

  Ustanova

  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Svetošimunska cesta 25, Zagreb

  Zavod

  Zavod za melioracije

  Laboratorij

  MELILAB - Analitički laboratorij Zavoda za melioracije

  Grad

  Zagreb

  Ulica i broj

  Svetošimunska cesta 25

  Krilo/Kat/Soba

  Fakultetsko dobro

 • Uvjeti korištenja

  Način korištenja instrumenta

  samostalni rad - ovlašteni korisnici, znanstvena suradnja

  Upute za korisnike

  RADNA UPUTA ZA RUKOVANJE I ODRŽAVANJE ICP-OES INSTRUMENTA

  Servis uz naplatu

  priprema i obrada uzorka, analiza uzorka, interpretacija dobivenih rezultata, prema raspoloživom cjeniku

  Znanstvena suradnja

  kvalificirana/zadužena osoba radi cjelovitu analizu (priprema, snimanje i interpretacija)

  Je li instrument prenosiv

  ne

  Je li moguće korištenje instrumenta na daljinu (remote)

  ne

 • Voditelj instrumenta (Kontakt osoba I)

  Ime i prezime

  Monika Zovko

  Titula

  Doc. dr. sc.

  E-mail

  mzovko@agr.hr

  Telefon

  +38512393749

  Mobitel

  +385959095307

 • Kontakt osoba II

  Ime i prezime

  Nada Maurović

  Titula

  Dipl. inž. kem.

  E-mail

  nmaurovic@agr.hr

  Telefon

  +38512393902

 • Karakteristike

  Model

  VISTA MPX

  Princip rada i mjerna tehnika

  Metoda se temelji na mjerenju atomske emisije tehnikom optičke spektroskopije. Uzorak se u raspršivaču prevodi u aerosol, te se transportira u plazmu gdje dolazi do procesa ekscitacije. Pod utjecajem radio-frekvencije induktivno spregnute plazme nastaju karakteristični atomski linijski emisijski spektri. U spektrometru se odvajaju linije određenih valnih duljina a intenzitet linija se kontrolira detektorom. Signal s detektora se kontrolira preko kompjuterskog sistema. Korekcija bazne linije koristi se da bi kompenzirala različite pozadinske utjecaji pri određivanju tragova elemenata.

  Proizvođač

  Varian

  Nabavna cijena

  630

  Procijenjena trenutna vrijednost opreme

  420

  Procijenjena vrijednost nabavke nove opreme istovjetnih karakteristika

  780.000,00

 • Slike
  ICP-OES
  ICP-OES
 • Linkovi

Natrag