Pregled instrumenata

Brza pretraga →

3D printer 3D printer (Šestar ID: 1483) Sveučilište u Rijeci, Centar za mikro- i nanoznanosti i tehnologije Ervin Kamenar
3D printer 3D printer (Šestar ID: 1488) Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet Duje Kalajžić
3D printer CR-10S 3D printer CR-10S (Šestar ID: 2357) Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Stanko Kružić
3D printer Photon 3D printer Photon (Šestar ID: 2358) Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Stanko Kružić
3D printer Ultimaker 2+ 3D printer Ultimaker 2+ (Šestar ID: 2356) Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Stanko Kružić
3D printer Ultimaker 3 3D printer Ultimaker 3 (Šestar ID: 2359) Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Stanko Kružić
3D PRINTER XVZ DA VINCI (Šestar ID: 1057) Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike Marina Klačmer Čalopa
3D Printer Zortrax M200 i prateća softverska i hardverska oprema + repromaterijal (Šestar ID: 1634) Sveučilište Sjever Tina Lukčić
3D scanner: DAVID Structured Light 3d Scanner SLS-2 (Šestar ID: 1632) Sveučilište Sjever Tina Lukčić
4800 MALDI TOF/TOF Analyzer, Applied Biosystems (Šestar ID: 41) Institut Ruđer Bošković Amela Hozić
4D-Nukleofektor (Lonza) (Šestar ID: 93) Sveučilište u Rijeci Petra Karanikić
65-cm Hvarski stelarni teleskop 65-cm Hvarski stelarni teleskop (Šestar ID: 2037) Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet Jaša Čalogović
7300 Real Time PCR System (Šestar ID: 813) Institut Ruđer Bošković Jelena Knežević
75000 Fast Real-Time PCR sustav (Applied Biosystems) (Šestar ID: 94) Sveučilište u Rijeci Petra Karanikić
797 VA Computrace sustav za diferencijalnu pulsnu voltametriju (Šestar ID: 2214) Institut Ruđer Bošković Tatjana Mijošek
825-UVC PCR komora (Šestar ID: 1295) Hrvatski šumarski institut Fikret Ahmetović
a (Šestar ID: 1829) Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva Nikola Mišković
a (Šestar ID: 2186) Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Marko Gerić
aa (Šestar ID: 1469) Sveučilište u Rijeci Vanja Travaš
AAnalyst 700 AAnalyst 700 (Šestar ID: 160) Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Michaela Hruškova-Hasan