Pregled instrumenata

Brza pretraga →

Binokularna lupa s kamerom i fotoaparatom te program morfometrije Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Davorka Čubelić
Scintilacioni alfa, beta spektrometar Institut Ruđer Bošković Rajko Kušić
Alfa spektrometar Institut Ruđer Bošković Rajko Kušić
Uparivač dušikom Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Ivona Filipović
Rotacioni uparivač Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Ivona Filipović
Fluorescentni detektor Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Ivona Filipović
Autoklav Kambič A-21 Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Ivona Filipović
Mikroskop stereo zoom SZ61 Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Ivona Filipović
Laminarni kabinet horizontalni Telstar SB22496 Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Ivona Filipović
Sustav za mikrovinifikaciju Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Ivona Filipović
Precizna analitička vaga (0,01 mg) Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Ivona Filipović
Plinski kromatograf, GC, uz maseni detektor Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Ivona Filipović
HPLC Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Ivona Filipović
Spektrofotometar Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Ivona Filipović
Photochem Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Ivona Filipović
Precizna leđna prskalica za poljske pokuse Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Ivona Filipović
Klima komora Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Ivona Filipović
Kjeltec Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Ivona Filipović
UV/VIS Spektrofotometar Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Sanja Slunjski
WinRhizo software i Epson perfection V700 scaner Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Ivona Filipović